O nas

 

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”,  działa od momentu  w którym Sąd   Wojewódzki  w Katowicach dokonał w dniu 19 kwietnia  1995  roku wpisu  do rejestru stowarzyszeń . Od chwili powstania Krajowego Rejestru Sądowego figurujemy w powyższym rejestrze pod numerem 0000002790. Od dnia 10 lutego 2010 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Towarzystwo powstało po to, aby siłą serc umysłów wielu ludzi wspierać osoby niepełnosprawne, dążyć do równania ich praw i możliwości w społeczeństwie. Jest to naszą misją, celem i kierunkiem działania.

Doświadczenie tych kilkunastu lat wiele nas nauczyło, a nade wszystko rozumiemy jak wielką siłę stanowimy działając w jedności. Realizacja celu, jakim jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym na każdym etapie ich życia i w każdym jego obszarze nie ma końca i będzie on realizowany niezależnie od stopnia trudności, jaki na tej drodze napotkamy.

Wychodzimy z założenia, iż każdy człowiek posiada ukryty potencjał indywidualnych możliwości i zainteresowań, również osoby niepełnosprawne, bez względu na to, czy są dotknięte niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną.  Dążymy do tego, aby uzmysłowić to osobom niepełnosprawnym, ich najbliższym i społeczności lokalnej. Równolegle z integracją ze społecznością lokalną, rozwijamy aktywność społeczną, osób niepełnosprawnych i samodzielność w pełnieniu ról społecznych na miarę możliwości..

Pragniemy cele te osiągać poprzez prowadzenie wielorakich form aktywności, takich, które poprawiają samopoczucie, powodują wzrost własnej wartości, dostarczają moc pozytywnych przeżyć, uczą zaradności w codziennym życiu, poprawiają sprawność fizyczną, umożliwiają korzystanie z dóbr kultury, umożliwiają rozwijanie zainteresowań, zdolności.

Stosowane formy to:

 • Zajęcia artterapii w formie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. (stosowane systematycznie 2x tygodniowo) rozwijające zainteresowania, zdolności i talenty.
 • Usprawnianie ruchowe – poprawa sprawności fizycznej:

- rekreacja i pływanie na krytej pływalni w Połomii (regularnie 2 razy tygodniowo – sobota, poniedziałek)

- jazdy konne w plenerze w okresie letnim i wczesnojesiennym (w Gospodarstwie Agroturystycznym w Pielgrzymowicach).

- ćwiczenia ogólno usprawniające osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (1 raz w tygodniu)

 •  Zdobywanie doświadczeń społecznych w miejscach użyteczności  publicznej

- poprzez wspólne z pedagogiem odwiedzanie: przychodni lekarskiej, Urzędu Miasta, apteki, poczty, biblioteki, kawiarni, sklepów, itp.

 •   Wspólne spędzanie wolnego czasu na:

- wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, oglądaniu spektakli teatralnych, operetkowych, filmowych.

- organizowanych spotkaniach integracyjnych – festynach, piknikach

- okolicznościowych spotkaniach i imprezach: kuligi, bal karnawałowy, obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, Mikołajki, spotkanie Wigilijne, itp.

 •    Organizujemy corocznie turnusy rehabilitacyjne w różnych miejscach kraju.

Zadania powyższe realizujemy dzięki dotacjom pozyskiwanym z konkursów dotacyjnych oraz pracy wolontariuszy.

Najważniejsze efekty naszych działań to te, że osoby na rzecz, których działamy zmieniły się: są samodzielniejsze, zaradniejsze, pogodniejsze, bardziej pewne siebie, sprawniejsze motorycznie. Poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych terapiach osiągają umiejętności muzyczne, plastyczne, taneczne, pływackie, jazdy konnej, gier i zabaw ruchowych dające im satysfakcję. Towarzystwo „Sprawni Inaczej” liczy 130 członków, w tym osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, rodzice i inne osoby mające wolę współdziałania na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Opiekujemy się około 100 osobami niepełnosprawnymi.

Wszystkie chętne osoby niepełnosprawne, ich rodziców i opiekunów, wolontariuszy chętnych do współpracy, zapraszamy do nas!

 

                                                                     Z pozdrowieniem

                                                                                Zarząd Towarzystwa „Sprawni Inaczej”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

Towarzystwa „SPRAWNI INACZEJ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział   I

Postanowienia ogólne

§  1.

Towarzystwo  „Sprawni Inaczej” w Jastrzębiu Zdroju zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, mającym na celu działanie na rzecz niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 2.

 1. Terenem działania Towarzystwa „Sprawni Inaczej” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Jastrzębie Zdrój.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Towarzystwo „Sprawni Inaczej” może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Na zasadach przewidzianych prawem Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania.

§ 3.

Towarzystwo może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym z punktu widzenia realizacji celów Towarzystwa.

§ 4.

Czas trwania Towarzystwa „Sprawni Inaczej” jest  nieograniczony.

§ 5.

Towarzystwo „Sprawni Inaczej” może używać pieczęci, symbolu i odznak wg wzoru uzgodnionego z odpowiednimi organami administracji państwowej.

§ 6.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych.

§ 7.

Towarzystwo „Sprawni Inaczej” jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

§ 8

Towarzystwo „Sprawni inaczej” prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działając na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadaniem powyższym obejmuje dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne. Osoby te są niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo i wielorako.

 

 

 

§ 8a

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”  w ramach swej nieodpłatnej działalności zamierza realizować następujące przedmioty działalności:

88 -10 – Z -   działanie w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  i     niepełnosprawnych.

94 – 99   -    działanie pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

58 -  10   -    wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem  oprogramowania.

85 – 59B       pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

Rozdział   II

Cele i środki działania

Celem Towarzystwa jest:

§  9

 1. Działalność na rzecz propagowania idei społeczeństwa otwartego w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i ustawodawstwa zwykłego.
 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnych, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
 3. Prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej i społecznej we współpracy ze specjalistycznymi  placówkami.
 4. Wsparcie procesu edukacji, kreowanie rozwiązań na każdym jej etapie.
 5. Reprezentowanie interesów środowiska dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
 6. Kształtowanie właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych i osobami niepełnosprawnymi.
 7. Przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych, wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych.
 8. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy.
 9. Prowadzenie działalności informacyjnej i  wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 1. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych
 2. Integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów z terenu miasta.

 

§ 10.

Swoje cele Towarzystwo  „Sprawni Inaczej „ realizuje przez:

 1. Współpracę i wzajemna pomoc członków w opiece nad osobami niepełnosprawnymi w dziedzinie : edukacji, wychowania i zdrowia.
 2. Pomoc w rehabilitacji i nauczaniu osób niepełnosprawnych skupionych w Domu Nauki i Rehabilitacji.
 3. Prowadzenie działań informacyjnych, doradztwo i pomoc prawną, socjalno – bytową dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 4. Organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, turystyczno – krajoznawczym, oświatowym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
 1. Współdziałanie i stworzenie możliwości koordynowania problemów osób niepełnosprawnych z organami  administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami mogącymi łagodzić i rozwiązywać te problemy.
 2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań  sprzyjających pracom badawczym i legislacyjnym dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością.
 3. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.
 4. Zakup sprzętu  rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych.
 6. Prowadzenie działań służących środowisku osób niepełnosprawnych, łącznie z działalnością wydawniczą.

§ 11

 1. Realizując swe cele Towarzystwo „Sprawni Inaczej” opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Może także zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  12

 1. Członkami Towarzystwa „Sprawni Inaczej” mogą być osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i spoza jej granic.
 2. Członkowie Towarzystwa „Sprawni Inaczej” dzielą się na :

a/członków zwyczajnych

b/członków wspierających

c/członków honorowych.

        § 13

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażający chęć przynależności i działania w ramach Towarzystwa zgodnie z jego celami i zasadami statutowymi.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd  Towarzystwa w oparciu o złożoną pisemną deklarację.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe Towarzystwa.
 2. Członków wspierających  przyjmuje Zarząd w oparciu o złożoną pisemną deklarację.
 3. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z  wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§  15

 1. Członkiem  honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna w sposób szczególny zasłużona dla Towarzystwa.
 2. Decyzję  o nadaniu honorowego członkowstwa  podejmuje  Walne Zebranie.

§ 16

 1. Członek  Towarzystwa „Sprawni Inaczej” ma prawo:

a/   udziału  w organizowanych  zebraniach, spotkaniach i innych imprezach,

b/   biernego i czynnego prawa  wyborczego ( nie dotyczy członków wspierających i honorowych),

c/   wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,

d/   posiadania legitymacji i noszenie odznak Towarzystwa,

e/   uzyskiwanie  wszechstronnego poparcia ze strony Zarządu  Towarzystwa w sprawach dotyczących pomocy w organizacji rehabilitacji, edukacji, polepszenia warunków bytowych osób   niepełnosprawnych na rzecz których działają,

f/   nieodpłatnego  korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej będących do dyspozycji członków,

 1. Członek Towarzystwa „Sprawni Inaczej „ ma obowiązek :

a/    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu oraz uchwał władz swego Towarzystwa,

b/    uczestniczenia w pracach Towarzystwa,

c/     regularnie opłacać składki członkowskie,

d/    brać udział w Walnych Zebraniach,

e/    pracą i postawą brać o dobre imię Towarzystwa.

 

§  17

Przynależność do Towarzystwa „Sprawni Inaczej ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. likwidacji osoby prawnej będącym członkiem  wspierającym
 3. skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez 12 miesięcy,
 4. nie brania udziału w pracach wyznaczonych przez Towarzystwo,
 5. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sadowego,
 6. śmierci członka.

 

 

 

Rozdział   IV

Władze i struktura organizacyjna

§   18

          Organami  Towarzystwa „Sprawni Inaczej”  są:

1. Walne Zebranie  Członków Towarzystwa

2. Zarząd Towarzystwa

3. Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Uchwały wszystkich organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 22 pkt. 1,2.
 2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne.

Walne  Zebranie Członków

§  20

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa „Sprawni Inaczej” jest Walne Zebranie Członkóa., które może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd  co najmniej raz w roku nie później niż do 31 maja.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków na piśmie w czasie nie krótszym niż 14 dni przed terminem zebrania.
 4. W Walnym Zebraniu  członkowie mogą brać udział wyłącznie osobiście , mając jeden głos.
 5. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Towarzystwa „Sprawni Inaczej” oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i  zaproszeni goście.
 6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa:

a/ z własnej inicjatywy

b/na wniosek Komisji rewizyjnej

c/na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno być złożone na  piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.

 1. W przypadku określonym w pkt. 6 c Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku

§ 21

 1. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.
 2. Otwierający Zebranie zarządza wybór Prezydium w skład którego wchodzi : przewodniczący, sekretarz i dwóch członków.
 3. W skład prezydium zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i komisji Rewizyjnej.

 

§  22

 1. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Jeśli drugi termin  wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym , a drugim  terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
 3. Z obrad walnego Zebrania  sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania.

§ 23

Do kompetencji Walnego zebrania należy:

 1. Uchwalenie programu działania Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji  Rewizyjnej.
 3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu i komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór i odwoływanie członka. Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie składów organów.
 6. Uchwalanie zmian statutu większością 2/3 liczby osób uczestniczących w zebraniu.
 7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczeń z grona członków.
 1. Rozpatrywanie skarg członków zwyczajnych na działalność  Zarządu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i zbycie jego majątku.
 3. Podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej.

 

Zarząd

§  24

 1. Zarząd  Towarzystwa „Sprawni Inaczej” stanowi najwyższą władzę wykonawczą.
 2. Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i 4 członków Zarządu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 4. Kadencja  Zarządu  trwa 4 lata.
 5. Utrata mandatu członka Zarządu przed  upływem kadencji następuje w przypadku :

a/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,

b/ zrzeczenie się mandatu członka Zarządu.

c/ustania członkowstwa   Towarzystwa

Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Na tę okoliczność składają oświadczenie o niekaralności ( zgodnie z treścią art.20 ust.1, pkt.5)

 

 

 

§  25

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa
 2. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań
 3. Opracowywanie i realizowanie rocznych planów pracy oraz gospodarki finansowej.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdań za minioną kadencję.
 7. Występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkowstwa.
 8. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

Do Zarządu należą wszystkie kompetencje nie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Towarzystwa.

Posiedzenia członków Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż 8 razy w ciągu roku.

Podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Posiedzenia członków Zarządu są protokółowane.

Komisja  Rewizyjna.

§ 26

 1. Komisja  Rewizyjna  Towarzystwa „Sprawni Inaczej”  składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków  i działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Zarząd regulamin działania.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej Towarzystwa „Sprawni Inaczej”  należy w szczególności:

a/  kontrola działalności statutowej i finansowej Towarzystwa oraz przedstawianie wniosków pokontrolnych władzom Towarzystwa.

b/  składanie sprawozdań na  Walnym  Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym  i składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

c/  uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

d/  wystąpienie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania.

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do
 • Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa.
 • Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 1. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
 •  Być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 • Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe.
 • Mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

Rozdział   V

 

Majątek i fundusze Towarzystwa „Sprawni Inaczej”

 

§  27

 1. Na  majątek i fundusze Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
 2. Dochodami Towarzystwa  są:

a/   wpływy ze składek  członkowskich

b/   dotacje i subwencje

c/   darowizny i zapisy

d/   wpływy z lokat i odsetek bankowych

e/   wpływy z działalności statutowej,

f/   dochody z działalności gospodarczej

 1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1%  podatku na rzecz Towarzystwa.  Środki te powiększą majątek Towarzystwa i wzbogacą ofertę działań statutowych.
 2. Zabrania się :
 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej   „osobami bliskimi „.
 • Przekazywania  ich majątku  na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników ora ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie  lub na preferencyjnych  warunkach.
 • Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art.3, ust.3.
 • Zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 28

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa. Jeden z upoważnionych to prezes  lub  wiceprezes, a drugi to skarbnik lub członek Zarządu.
 2. W  uzasadnionych wypadkach Zarząd Towarzystwa może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do szczególnych czynności innych dwóch członków lub udzielić szczególnego pełnomocnictwa innym osobom.
 3. Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa „Sprawni Inaczej” składane przez pełnomocników powinny być  potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczenia i opatrzonym pieczęcią Towarzystwa.

 

§    29

Sposób prowadzenia rozliczeń budżetowych regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§  30

     W razie  podjęcia przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów uchwały o likwidacji Towarzystwa, Walne Zebranie określa cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Towarzystwa.

§  31

Likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu, jeśli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.

§  32

Po wszczęciu rozwiązania i podjętych uchwałach należy wystąpić z wnioskiem o skreślenie Towarzystwa z rejestru Stowarzyszeń.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach.